Vsako naše število v numerologiji na poseben način razlaga naše značilnosti. S poznavanjem svojih števil postanemo bližji samim sebi in dobimo možnosti, med katerimi lahko izbiramo. Če delujemo v skladu s temi števili, pomagamo ne le sebi, temveč se lahko spremenimo in vplivamo na svojo življenjsko pot, kolikor nam je dano in dovoljeno. Če se zavedamo preteklosti in razumemo sedanjost, lahko dosežemo, da bomo v prihodnosti živeli lepše, enostavnejše in lažje. Poznavanje osebnih števil ljudi iz naše okolice pa nam omogoči, da se jim približamo na najboljši način, jih razumemo in jim tudi pomagamo. S primerjanjem svojih in njihovih osebnih števil lahko izboljšamo vzajemno razumevanje in vzpostavimo dobre odnose v družini, s partnerjem, na delovnem mestu …

Osebno število predstavlja našo osebnost; to je nekaj, kar je zapisano v življenjski knjigi in je pogojno nespremenljivo, kakor naša osebna izkaznica.

K popularizaciji števil je največ pripomogel grški filozof in matematik Pitagora. Njegova slavna misel je: »Vse je urejeno na podlagi števila.« Temelj njegove filozofije je teza, da je število prvobitni element Kozmosa ali vesolja, bit vsega in da je organizacija vesolja v svojih določitvah harmoničen sistem števil in njihovih odnosov. Njegov nauk govori o povezovanju kozmičnih ritmov z naukom o številih: »Vse v naravi se podreja številom, zato je število v bistvu bit sveta. Spoznati vesolje, spoznati svet, njegovo temeljno strukturo in zakonitosti ne pomeni drugega kot spoznati števila, ki z njimi upravljajo.«

NAŠE ŠTEVILO

Torej, naše število – datum rojstva – vsebuje tri števila, namreč osebno, bioritemsko in generacijsko število, ki jih uporabljamo v numeroloških analizah. Vzemimo za primer, da ima nekdo rojstni datum:

23. 8. 1952

Bioritemsko število sestavlja vsota števil dneva in meseca rojstva, ki jo reduciramo v enostavno število (reduciranje števila pomeni, da seštejemo njegove števke; v tem primeru 31 = 3 + 1 = 4):

23 + 8 = 31 = 3 + 1 = 4

Generacijsko število je vsota vseh števil v letnici rojstva, reducirana v enostavno število:

1952 = 1 + 9 + 5 + 2 = 17 = 1 + 7 = 8

Osebno število pa dobimo tako, da seštejemo vse števke v datumu rojstva (ali pa seštejemo bioritemsko in generacijsko število) in dobljeno vsoto reduciramo v enostavno število:

2 + 3 + 8 + 1 + 9 + 5 + 2 = 30 = 3 + 0 = 3

ali

4 + 8 = 12 = 1 + 2 = 3

OSEBNO ŠTEVILO

Vsak človek ima samo eno osebno število, ki predstavlja njegovo osebnost. To je nekaj, kar je zapisano v življenjski knjigi in je pogojno nespremenljivo. Je kakor naša osebna izkaznica.

Osebno število nam pove, kakšno osebo imamo pred seboj, bioritemsko število in generacijsko število pa ga dopolnjujeta, tako da ga krepita ali slabita. S tem ublažita ali otežita njegove osnovne značilnosti oziroma nam govorita o spremenljivem stanju te osebe v različnih obdobjih in situacijah. Moramo pa poudariti, da ta spremenljiva stanja ne morejo bistveno spremeniti osnovnih lastnosti osebnega števila.

BIORITEMSKO ŠTEVILO

Bioritemsko število izraža naše psihofizične sposobnosti v danem trenutku in na podlagi tega dopolnjuje značilnosti osebnega števila. Njegov vpliv na našo življenjsko pot ni tako velik, temveč močneje vpliva na sposobnost in način, kako se odzivamo v danih situacijah in obdobjih.

Bioritem je spremenljiv in se menja v skladu s spremembami, ki nastajajo zaradi gibanja Zemlje okoli njene osi in okrog Sonca. Na bioritem vpliva Luna s svojo silo težnosti, Sonce s spremembami v magnetnem polju Zemlje ter posredno ostali planeti in celotno vesolje. Te spremembe neposredno vplivajo na ves živi svet, kar je že davno potrjeno in dokazano. Zato so vsa naša spremenljiva stanja in vse, kar je pomembno v našem življenju, odvisni od bioritemskega potenciala oziroma od njegove vrednosti, ki je izražena skozi število.

Če poznamo vse vidike, ki vplivajo na naše življenje, lahko načrtujemo aktivnosti takrat, ko so razmere za to najbolj ugodne. Poleg tega pa nam poznavanje bioritemskih vrednosti omogoča, da se pripravimo na krizne situacije in jih lažje obvladamo, saj vnaprej vemo, da bomo za to potrebovali več moči in energije.

Bioritemski potencial, izražen skozi število, nam pomaga, da se bolje prilagodimo in si ustvarimo lepše, lažje in bolj harmonično življenje. Najbolj koristen pa je v stikih z drugimi ljudmi, saj določa vrsto medsebojnih odnosov v danem trenutku.

Osebe, ki imajo enako bioritemsko število, a so si zaradi drugih števil povsem različne, podobno reagirajo v določenih situacijah in se težje razumejo in povežejo. V tej skupnosti oseb (družini, šoli, podjetju …) z istim bioritemskim številom zato ujemanje ni najboljše. Če so števila različna, je situacija ugodnejša. Spremembe, ki nastajajo, povzročajo različne reakcije, tako da lahko neka oseba spremeni napeto stanje z umirjenostjo, odpuščanjem, odstopanjem, optimizmom itd.

Pomnimo tudi, da je obdobje dvainpetdesetih dni pred rojstnim dnevom neugodno, zato lahko takrat pričakujemo niz nepredvidljivih slabih dogodkov. Po rojstnem dnevu nastopi dvainpetdesetdnevno ugodno obdobje, v katerem lahko razrešimo krizne situacije, v katerih smo se znašli.

Obdobje dvainpetdesetih dni pred rojstnim dnevom je neugodno, v dvainpetdesetdnevnem ugodnem obdobju po rojstnem dnevu pa lahko razrešimo krizne situacije.

GENERACIJSKO ŠTEVILO

Generacijsko število predstavlja osebo glede na generacijo, ki je rojena v tem letu.

Za razliko od bioritemskega števila pa generacijsko število ne vpliva tako močno na osebno število, temveč samo blaži, krepi ali obremenjuje njegove osnovne značilnosti.

Če imata dve osebi enako generacijsko število in različna ostala števila, se lahko zelo dobro dopolnjujeta. Njuna življenjska pot je približno enako določena. Podobno razumeta življenje, imata podobna nagnjenja, podobne interese … To predstavlja stično točko med njima in ustvarja harmonijo v odnosih – v poslu, ljubezni ali družini.

Osebe, rojene v nekem letu, nosijo kot sled v duši tudi energijo dogodkov, ki so se zgodili tistega leta. Ni vseeno, ali je to bilo leto miru ali pa leto vojn, katastrof in naravnih nesreč.

To je le majhna razlaga o številih; podrobna in raznolika razlaga je zajeta v knjigi Kako vplivajo osebna števila. Tam lahko iz števil, ki jih izračunate po zgledih v tem članku, preberete, kaj vaša različna osebna števila pomenijo za vaše zdravje, ljubezen, poslovni uspeh, izbiro poklica, začetek ali razpad zveze …

R. M.

Knjiga: Kako vplivajo osebna števila